ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดราชบพิธ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในกิจกรรมค่ายลด 0 ร มส มผ (ระยะที่ 2 ) 15 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 11 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 08 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นม.3 10 มี.ค. 64
แนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 09 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน 2/2563 09 มี.ค. 64
การสมัครนักเรียน (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2564
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 16 เม.ย. 64
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 16 เม.ย. 64
การสมัครคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 20 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted ม.4) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP ม.1) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted ม.1) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม. 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 08 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติ และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 30 มี.ค. 64
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 24 มี.ค. 64
การสมัครคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) 20 เม.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 26 มี.ค. 64
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องแผนการเรียนศิลปะ 23 ก.พ. 64
คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนระดับชั้นม.3(เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 23 ก.พ. 64
ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 ก.พ. 64
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องแผนการเรียนสายการเรียนดนตรี 23 ก.พ. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกวดราคาจ้างการประกวดราคาจ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีงบประมาณ 2564 06 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 15 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 09 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงสระว่ายน้ำ (e-bidding) 04 มิ.ย. 63
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต 05 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 03 พ.ค. 61
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ id plan 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนว 03 พ.ค. 61
งานพัสดุและสินทรัพย์
แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ.. (ล่าสุด) 01 ธ.ค. 63
รายการสินค้าที่ต้องจัดซื้อผ่านระบบ E- market 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 01 พ.ย. 61
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 02 ต.ค. 61
ราคากลางวัสดุสำนักงาน 02 ต.ค. 61
ราคากลาง สพฐ. 21 มิ.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 16 พ.ค. 61
ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง 16 พ.ค. 61
งานหลักสูตร
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิธ 23 มี.ค. 64
หลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงกระศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 22 มี.ค. 64
หลักสูตร โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 22 มี.ค. 64
เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียน 24 พ.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 24 พ.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    เมษายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
information