ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายสังคม จินดาธรรม
นักการภารโรง

นายจิระกิตติ์ บุญบุตร
นักการภารโรง

นายชาญ ศรีสุข
นักการภารโรง

นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น
นักการภารโรง

นางสาวเสาวลักษณ์ โตพฤกษา
นักการภารโรง

นายสวัตชัย นากสุก
พนักงานขับรถ

นายสุรพล กำลังเหลือ
พนักงานขับรถ

นายประทีป สิงนวน
พนักงานขับรถ

นายบุญพร้อม แผ่แสงจันทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเกลื่อน ใจบุญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย