กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิช สิริอรุณธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติธัช อินทวารี

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

นางสาวพีรัสรา มามาก

นางสาวดลฤทัย แสงแห่งธรรม

นางสาวอาจารี เทศนาบุญ

นางสาววรงค์พร อึงไพเราะ

นางสาวพรสุดา พูนสถาพรตระกูล

นางปัทมา รักษาควร

นางสาวรัชนัน สุยโพธิ์น้อย

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์

นายพูนสวัสดิ์ เอกคณะสิงห์

นางสาวจิตติมน หมั่นบำรุง