กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิช สิริอรุณธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมถวิล ผาเจริญ

นายสรวัชร์ รอดเครือมิตร

นายกิตติธัช อินทวารี

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก

นางสาวพีรัสรา มามาก

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์