กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมถวิล ผาเจริญ

นายสรวัชร์ รอดเครือมิตร

นายกิตติธัช อินทวารี

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นายสุวิช สิริอรุณธรรม

นางสาวพีรัสรา มามาก

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์

นางสาวศิริวรรณ ยิ้มรักญาติ

นายธฤต ทองก้อน

นางสาวศศิภา ปานศักดิ์