ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมถวิล ผาเจริญ

นายสรวัชร์ รอดเครือมิตร

นายกิตติธัช อินทวารี

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นายสุวิช สิริอรุณธรรม

นางสาวพีรัสรา มามาก

นางสาวดลฤทัย แสงแห่งธรรม

นางสาวอาจารี เทศนาบุญ

นางสาววรงค์พร อึงไพเราะ

นางสาวพรสุดา พูนสถาพรตระกูล

นางปัทมา รักษาควร

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์

นางสาวศิริวรรณ ยิ้มรักญาติ

นายธฤต ทองก้อน

นางสาวศศิภา ปานศักดิ์