กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเศรณี กิจจาทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกุลพร สิงหะคเชนทร์

นายชูศักดิ์ สิงห์อุดร

นายสมถวิล ผาเจริญ

นายสรวัชร์ รอดเครือมิตร

นายกิตติธัช อินทวารี

นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์

นายสุวิช สิริอรุณธรรม

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวพีรัสรา มามาก

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์