ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง

นายอาณิต สมุทรเพรียว

นางสาวอรัญญา ผลทิพย์