กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาณิต สมุทรเพรียว

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นางสาวอรัญญา ผลทิพย์

นางสาวภัทรา ชิณโพธิ์คัง