กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฬวดี สุวันทารัตน์

นายอาคม จันทร์วงงาม

นายสุวัฒน์ ทองรักษ์

นายอาณิต สมุทรเพรียว

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติ

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นางสาวภัทรา ชิณโพธิ์คัง