กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาณิต สมุทรเพรียว

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติ

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นางสาวภัทรา ชิณโพธิ์คัง