กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฑารัตน์ สมภู่

นางจุฬวดี สุวันทารัตน์

นายอาคม จันทร์วงงาม

นายสุวัฒน์ ทองรักษ์

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติ

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นางฐิติกาญจน์ คงแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4