ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดรุณี ภาษีภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิกร พิณไทย

นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์

นายรัชศักดิ์ พุฒิเดชไพบูลย์

นายไวยวุฒิ ธนบัตร