กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประสงค์ สกุลบัวบาง

นายอิทธิกร พิณไทย

นางสาวดรุณี ภาษีภักดี

นายรัชศักดิ์ พุฒิเดชไพบูลย์

นางสาววีร์รัศมิ์ แก่นเมือง