ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (17 พ.ค. -17 มิ.ย.2565) (อ่าน 61) 19 พ.ค. 65
มาตรการเปิดเรียนรูปแบบ onsite (อ่าน 2) 15 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ (อ่าน 2) 15 พ.ค. 65
มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3) 15 พ.ค. 65
บัญชีและคู่มือการใช้งานอีเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) (อ่าน 3) 11 พ.ค. 65
ประกาศแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 477) 10 พ.ค. 65
แนะนำขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 778) 05 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 298) 05 พ.ค. 65
คู่มือการใช้โปรแกรม zoom สำหรับการปฐมนิเทศออนไลน์ (อ่าน 151) 04 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์รอบบ่ายของนักเรียนชั้นม.1 ห้อง 7 - 12 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 206) 02 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์รอบเช้าของนักเรียนชั้นม.1 ห้อง 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 219) 02 พ.ค. 65
ไลน์กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 248) 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายห้องเรียน) (อ่าน 940) 27 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รายห้องเรียน) (อ่าน 991) 27 เม.ย. 65
การเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 421) 26 เม.ย. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 743) 26 เม.ย. 65
ไลน์กลุ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 372) 25 เม.ย. 65
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องขอเลื่อนการรับสมุดพก (ปพ.๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔,๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 735) 28 มี.ค. 65
ตารางสอบแก้ตัวออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2564 (อ่าน 807) 08 มี.ค. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้ง 3) (อ่าน 430) 04 มี.ค. 65
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 174) 22 ก.พ. 65
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 598) 17 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 8) (อ่าน 530) 13 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 650) 09 ก.พ. 65
(O-NET) แนวทางการดำเนินการสอบและผังห้องสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับการเข้าสอบ O-NET 2564 (อ่าน 1010) 07 ก.พ. 65
(O-NET) คำชี้แจงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับการเข้าสอบ O-NET 2564 (อ่าน 854) 06 ก.พ. 65
ขั้นตอนการเข้าตรวจ ATK (อ่าน 1250) 05 ก.พ. 65
( O-NET) ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 1230) 05 ก.พ. 65
แนวปฏิบัติในการมาเรียนที่โรงเรียน ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 330) 03 ก.พ. 65
ข้อมูลการสำรวจรูปแบบการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ตามระดับชั้น (อ่าน 478) 03 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7) (อ่าน 925) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 66) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของสถานศึกษา (อ่าน 61) 01 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6) (อ่าน 1448) 31 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (26-28 ม.ค.2565) (อ่าน 829) 27 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (26-28 ม.ค.2565) (อ่าน 258) 26 ม.ค. 65
ประกาศผลกิจกรรม RB Math with Covid-19 Drawing (อ่าน 1052) 13 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 1713) 07 ม.ค. 65
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2565) (อ่าน 41) 03 ม.ค. 65