กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ เจนพนัส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวผ่องศรี กลิ่นศรีราช

นางวาณี หมื่นณรงค์

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ

นางสาวปุณนิศา ศิริชัย

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นายณัฐพล เจนรชต

นางสาวสุนิสา โภคา

Ms. Guo Mengna