ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ เจนพนัส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ

นางสาวปุณนิศา ศิริชัย

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นายณัฐพล เจนรชต