ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนีรนุช อุดมโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนพล แซ่คู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสิริกาญจน์ ศิริพานิช

นางสาวกวิตา ฉัตรวัฒนาชัย

นางสาววรุณยุพา วิมลรัชดาภรณ์

นางสาวนัชชา ไวยศิลป์