กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิภา ยอดธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวฐิติพร จรรยาวิจิตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุไรวรรณ มะลิทอง

นางอรุณวรรณ์ สุวรรณเนตร

นางสาวญาณี เพชรแอน

นางสาวสุนิษา คชายุทธ

นายปัญญา เกล้ากระโทก

นายฮาสัน เอ็มดู

นายพิพัฒน์พงษ์ นนตานอก

นายพิฑูร กิจประเสริฐ