ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา เกล้ากระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวญาณี เพชรแอน

นางสาวสุนิษา คชายุทธ

นายฮาสัน เอ็มดู

นายพิพัฒน์พงษ์ นนตานอก

นายพิฑูร กิจประเสริฐ