ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา เกล้ากระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวญาณี เพชรแอน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุนิษา คชายุทธ

นายฮาสัน เอ็มดู

นางสาวบงกช สนธเกษตริน

นายพิพัฒน์พงษ์ นนตานอก

นายพิฑูร กิจประเสริฐ