กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนวัช ไข่ขาว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ

นางสาวสุดี คมประพันธ์

นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี

นายวิทยา โยแสน

นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช

นายธนศักดิ์ มูลวัลย์

นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง

นางอัจฉรา กสิกุลอวตาร

นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า

นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นายวชิรวิทย์ แสงศรี

นายคุณากร ภูลับ

นายภัทรพล เทพังเทียม

นายณัฐวิทย์ จันทร์ยงค์

นายวีรภัทร กองบุญ

นางขวัญจันทร์ เกล้ากระโทก

นางสาวภัทรา ชิณโพธิ์คัง