ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนวัช ไข่ขาว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ

นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา

นางสาวสุดี คมประพันธ์

นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี

นายวิทยา โยแสน

นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง

นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช

นายธนศักดิ์ มูลวัลย์

นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า

นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์

นายคุณากร ภูลับ

นายวชิรวิทย์ แสงศรี

นายภัทรพล เทพังเทียม

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู

นางสาวปฏิพร ชมชิด

นางสาวภัทรา ชิณโพธิ์คัง