ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
ปก ID PLAN 2563 247057
แฟ้มสะสมผลงาน 247070
ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 247054
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 247211
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 247166
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 247098
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 247165
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 247166
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 247130
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 247146
กิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 247073
ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 247042