ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ กสร. 2564 17502
ปกหน้า - หลัง แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR 17268
ปก ID PLAN 2563 17559
แฟ้มสะสมผลงาน 17355
ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 17263
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 17408
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 17555
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17220
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 17318
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 17443
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 17534
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 17358
กิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 17298
ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 17356