ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ กสร. 2564 24780
ปกหน้า - หลัง แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR 24509
ปก ID PLAN 2563 24799
แฟ้มสะสมผลงาน 24599
ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 24509
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 24677
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 24789
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24447
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 24550
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 24677
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 24764
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 24587
กิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 24528
ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 24583