งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนวัดราชบพิธปี 2561 (อ่าน 221) 26 พ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2560 (อ่าน 86) 04 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2559 (อ่าน 203) 26 มี.ค. 61