งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2560 (อ่าน 20) 04 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2559 (อ่าน 92) 26 มี.ค. 61