งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนวัดราชบพิธปี 2561 (อ่าน 24) 26 พ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2560 (อ่าน 34) 04 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2559 (อ่าน 115) 26 มี.ค. 61