งานบุคลากร
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง (อ่าน 233) 08 มี.ค. 66
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (อ่าน 264) 08 มี.ค. 66
เเบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ (อ่าน 1138) 22 มี.ค. 65
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 1896) 02 ธ.ค. 64
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (อ่าน 99) 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 157) 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC (อ่าน 2443) 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 3621) 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 240) 03 พ.ค. 61
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 2698) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ id plan (อ่าน 214) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนว (อ่าน 229) 03 พ.ค. 61