งานพัสดุและสินทรัพย์
รายการสินค้าที่ต้องจัดซื้อผ่านระบบ E- market (อ่าน 1314) 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 1403) 01 พ.ย. 61
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 1444) 02 ต.ค. 61
ราคากลางวัสดุสำนักงาน (อ่าน 93) 02 ต.ค. 61
แบบบันทึก ขออนุมัติซื้อและจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ..... (อ่าน 1080) 02 ต.ค. 61
แบบบันทึก ขออนุมัติซื้อและจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ..... (อ่าน 1406) 02 ต.ค. 61
ราคากลาง สพฐ. (อ่าน 822) 21 มิ.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง (อ่าน 74) 16 พ.ค. 61
ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง (อ่าน 1074) 16 พ.ค. 61
ประกาศ ราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง (อ่าน 95) 15 เม.ย. 61
ราคากลางมาตรฐานสำนักงบประมาณ (อ่าน 106) 14 ก.ค. 60