ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (อ่าน 40) 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 59) 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC (อ่าน 813) 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 2003) 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 218) 03 พ.ค. 61
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 1643) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ id plan (อ่าน 177) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนว (อ่าน 186) 03 พ.ค. 61