กลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์และบุคคล
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่