ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 27 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม) (อ่าน 80) 26 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 576) 05 พ.ย. 64
ประกาศขยายเวลาแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 184) 02 พ.ย. 64
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 211) 02 พ.ย. 64
กำหนดเวลาและแนวปฏิบัติการับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 314) 30 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) (อ่าน 1) 29 ต.ค. 64
การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 237) 29 ต.ค. 64
ตารางเวลาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 290) 29 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 621) 29 ต.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากมีกิจกรรมฉีดวัคซีน เข็ม 2 ให้นักเรียน (อ่าน 170) 29 ต.ค. 64
ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 584) 23 ต.ค. 64
บริเวณจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่เดินทางพานักเรียนมาฉีดวัคซีน (อ่าน 215) 07 ต.ค. 64
ตารางสอบแก้ตัวออนไลน์ (อ่าน 394) 04 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 673) 23 ก.ย. 64
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา O-Net ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แบบสำรวจความสมัครใจ) (อ่าน 149) 21 ก.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับทราบผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 941) 14 ก.ย. 64
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 0) 13 ก.ย. 64
การโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึษา (อ่าน 320) 06 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลลการสอนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 585) 23 ส.ค. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 187) 18 ส.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 0) 15 ส.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1043) 05 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับ 2 สิงหาคม 2564 (อ่าน 146) 04 ส.ค. 64
การขอเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1/ปพ.7)ช่องทางออนไลน์ (อ่าน 8) 20 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 195) 19 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง มาตรการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 260) 13 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 588) 06 ก.ค. 64
สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 324) 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 524) 30 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 28 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 และเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2564 (อ่าน 302) 17 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ online (อ่าน 536) 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (9 มิถุนายน 2563) (อ่าน 25) 08 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในกิจกรรมค่ายลด 0 ร มส (ระยะที่ 3) (อ่าน 394) 05 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษาฯ (อ่าน 23) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 30) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 583) 01 มิ.ย. 64
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 31) 28 พ.ค. 64
รายละเอียดการชําระเงินบํารุงการศึกษาและการจําหน่ายอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 2259) 27 พ.ค. 64