ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1/ปพ.7)ช่องทางออนไลน์ (อ่าน 6) 20 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 117) 19 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง มาตรการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 185) 13 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 341) 06 ก.ค. 64
สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 231) 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 411) 30 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 28 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 และเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2564 (อ่าน 253) 17 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ online (อ่าน 451) 11 มิ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (9 มิถุนายน 2563) (อ่าน 24) 08 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในกิจกรรมค่ายลด 0 ร มส (ระยะที่ 3) (อ่าน 349) 05 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษาฯ (อ่าน 22) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 30) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 514) 01 มิ.ย. 64
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 30) 28 พ.ค. 64
รายละเอียดการชําระเงินบํารุงการศึกษาและการจําหน่ายอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 2198) 27 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา (อ่าน 28) 25 พ.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 2605) 24 พ.ค. 64
Classroom Online สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 3805) 24 พ.ค. 64
ขั้นตอนการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2113) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564) (อ่าน 12) 23 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 1099) 27 เม.ย. 64
ประกาศแนวทางการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในกิจกรรมค่ายลด 0 ร มส มผ (ระยะที่ 2 ) (อ่าน 626) 15 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (อ่าน 509) 11 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 775) 08 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (อ่าน 566) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นม.3 (อ่าน 587) 10 มี.ค. 64
แนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 477) 10 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 11) 09 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน 2/2563 (อ่าน 11) 09 มี.ค. 64
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 18) 09 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียน 2/2563 (อ่าน 27) 09 มี.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 537) 04 มี.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2562 (อ่าน 12) 04 มี.ค. 64
ประกาศแนวทางการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (อ่าน 202) 04 มี.ค. 64
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 28 ก.พ. 64
มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 (อ่าน 564) 25 ก.พ. 64
ปฏิทินการจัดกลุ่มในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (อ่าน 860) 18 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 467) 18 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 472) 11 ก.พ. 64