ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธประจำปี 2563

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ

เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธ

ประจำปี 2563

***************************************************

ด้วยโรงเรียนวัดราชบพิธ มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำปี 2563 เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประมูลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

{C}1.      เป็นผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว

{C}2.      ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

{C}3.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนวัดราชบพิธ

{C}4.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

{C}5.      ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดราชบพิธ

{C}6.      ผู้ประมูล หรือตัวแทนนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 853 ครั้ง