บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอรวรรณ ภู่สาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีระสิทธิ์ ใจน้ำ

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติมา ชัยเวช

เจ้าหน้าที่ห้องวาสนานุสรณ์

นายวุฒิชัย เนินทราย

ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอิสรา ประทุมชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน

นางสาวคณนภัส ธรรมวสิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางนกน้อย ชมโฉม

เจ้าหน้าที่