การสมัครคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 292) 19 มี.ค. 66
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 247) 19 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 921) 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 436) 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 225) 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 581) 16 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 942) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 689) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 518) 10 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1109) 10 มี.ค. 66
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1660) 10 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 688) 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 789) 06 มี.ค. 66
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 มีนาคม 2566) (อ่าน 407) 06 มี.ค. 66
ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 544) 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 885) 06 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 790) 26 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1077) 23 ก.พ. 66
สรุปจำนวนผู้สมัคร ม.1 ,ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1565) 17 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1165) 09 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 704) 09 ก.พ. 66
แบบฟอร์มยื่นใบสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 651) 09 ก.พ. 66
เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร MEP Mini English Program โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 552) 07 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 681) 03 ก.พ. 66
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 661) 03 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 330) 03 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 444) 03 ก.พ. 66