ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
ปก ID PLAN 2563 261
แฟ้มสะสมผลงาน 265
ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 259
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 366
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 412
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 343
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 393
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 402
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 368
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 375
กิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 314
ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 284